שלמה פדר יושב ראש הועד הראשון 1949-1950

שלמה פדר יושב ראש הועד הראשון 1949-1950

תקופת ההתארגנות הראשונית של העיר לאחר מלחמת השחרור היתה באמצעות יוזמה עצמאית של התושבים,

עד שלקראת סוף 1949 נבחר “ועד מקומי” בראשות מר פדר, שקיבל את אישור מוסדות ההסתדרות.     

פעולת הועד התמקדה בהתמקמות התושבים, מציאת מקומות תעסוקה והקצאת דיור לתושבים. 

המוסדות החיצוניים לחצו להקמת עיר שיתופית (קאופרטיבית), אך רוב התושבים התנגדו לרעיון 

Comments are closed.